Новите метрики на корпоративния финансов успех

By nastev.alexander, 2016-04-19

OblojkaKasarova Издателски данни…

За автора…

Описание…

Съдържание…

Свали пълния текст на книгата тук…

Книгата в Националния регистър на издадените книги…


Издателски данни:

Новите метрики на корпоративния финансов успех

Сборник есета, приложни анализи и научни студии

Първо издание

София, 2013

Автор: Виолета Касърова

Печатно издание:

Електронно издание: ISBN 978-954-92924-3-5


За автора:

KASAROVA

Виолета Касърова е преподавател по финансов анализ, оценка на бизнеса,  управление на стойността и кризисен мениджмънт в НБУ, департамент       „Икономика“. Притежава правоспособност за оценка на търговски дружества и вземания,  недвижими имоти, финансови активи и финансови институции.                Има редица   публикации и разработки по управление на стойността и оценка на бизнеса.  Вещо лице на Агенцията по вписванията. Член на Камарата на независимите оценители в България.

 


Описание:

Настоящата публикация има за цел да характеризира същността и начина на изчисляване на иновативни аналитични инструменти, измерващи ефективността и конкурентните предимства на компаните. Те са свързани с капиталовия пазар, икономическата печалба и остатъчните парични потоци. Отдавна известни в корпоративния свят, за много менижъри у нас тези метрики са непознати.
Стремежът ни е чрез описание на алгоритъма за калкулирането им, както и на необходимата за това информация и на нейните източници, тези метрики да се популяризират, както и да се подпомогнат мениджъри, анализатори и студенти при практическото им използване.

 


Съдържание:

Въведение 4
1. Стойността – новият фокус на корпоративния мениджмънт 8
2. Калкулиране на среднопретеглената цена на капитала (WACC) 24
3. Метрики на ефективността в стойностния аналитичен модел 33
3.1. Метрики на основата на икономическата печалба 33
? Икономическа печалба (EP) 33
? Икономическа добавена стойност (EVA) 36
? Пазарна добавена стойност (МVA) 50
3.2. Метрики на основата на остатъчния паричен поток 57
? Парична добавена стойност (СVA) 57
? Акционерна добавена стойност (SVA) 62
? Парична възвращаемост на инвестициите (CFROI) 65
3.3. Други метрики 71
? Съвкупна възвращаемост за акционера (TSR) и Съвкупна
възвращаемост на бизнеса (TBR) 71
(8) Коефициент на добавената от интелектуалния
капитал стойност (VAIC) 74
Заключение 81
Ползвана литература 82