Метрика на предприятието: тенденции и успешни практики

By nastev.alexander, 2016-04-20

OblojkaMetrikaИздателски данни…

За автора…

Описание…

Съдържание…

Свали пълния текст на книгата тук…

Книгата в Националния регистър на издадените книги…


Издателски данни:

Метрика на предприятието: тенденции и успешни практики

колективна монография

Първо издание

София, 2015

Автори: Ангел Марчев и др.

Печатно издание: ISBN 978-619-7209-12-9

Електронно издание: ISBN 978-619-7209-11-2


За автора:

Научни интереси: икономическа кибернетика, компютърно моделиране, финансови пазари и инстументи, портфейлна теория, управленски игри и симулации, нетрадиционни количествени методи, самоорганизация, еволюционни алгоритми

 


Описание:

Основната цел на настоящата колективна монография е да запознае читателя с предназначението, организацията и начините за измерване на бизнес аспектите в съвременните организации и инструментите за това. Изяснява се същността на процесите на измерване в предприятието и неговата връзка със стратегическото и оперативното управление на предприятието.
Набляга се на принципите, методите и обекта на измерването – предприятието и моделите на предприятието, които са основата за построяване на метриката му. Фокусът е насочен към изясняване на основните принципи и механизми и тяхното използване при практическото изграждане на система от бизнес показатели. Вниманието е насочено към набиране на необходимата за управлението информация с цел изработване и внедряване на комплексни управленски решения.
В резултат от изучаването на статиите от настоящата колективна монография читателят формира знания за същността и принципите на управлението. Интегрират се познавателни задачи от различни бизнес дисциплини .

 


Съдържание:

Предисловие

Ангел Марчев …………………………………………………….. 006

ВЪВЕДЕНИЕ В МЕТРИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ……………… 007

Възникване на метриката на предприятието

Ана-Мария Петкова …………………………………………….. 008

KPI – ключови измерители на дейността

Иван Жечев ……………………………………………….…….. 025

Балансирани карти за оценка

Велена Гергова ……………………………………………….… 033

Управление на качеството. Метод Six Sigma

Венцислав Витанов ……………………………………………… 085

Измервателни скали и формулиране на изследователски въпроси

Деница Добрева ……………………………………………….… 103

Анкетиране

Цветомира Ганева …………………………………………….… 125

ОЦЕНКА И РОЛЯ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ В
ПРЕДПРИЯТИЯТА ……………………………………………………… 132

Оценка на кандидати за работа

Нели Чолакова ………………………………………………….… 133

Човешки капиталови контракти

Леман Мустафа……………………………………………………. 144

Човешки капитал

Симона Стефанова ………………………………………………. 162

Лидерски стилове

Дебора Желязкова ……………………………………………… 178

Мотивационен профил

Милена Пирянкова …………………………………………….… 193

Индивидуална мотивация

Атанас Петков …………………………………………………..… 224

Оценяване на представянето на служителите

Мариета Янева ……………………………………………….…… 246

Социограма

Боряна Терзиева …………………………………………….…… 283

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ……….… 304

Финансови подходи за оценка на предприятието

Тони Митева ………………………………………………………. 305

Z-score модел

Даниела Евтимова …………………………………………….… 317

Анализ на финансови отчети

Георги Баров ………………………………………………….…… 332

Финансови показатели

Ивайло Петров ………………………………………………….… 343

Избор на доставчици

Радослав Младжов …………………………………………….… 357

Оценка на недвижими имоти

Вилиян Милчев ……………………………………………….…… 365

КЛИЕНТИ И КЛИЕНТСКА ЛОЯЛНОСТ ……………………………. 381

Клиенти

Вероника Петрова ………………………………………………… 382

Измервания, свързани с клиентската лоялност

Лъчезара Котева ……………………………………………….… 395

Уебметрики

Тони Маджарова …………………………………….……………. 427

Измерване на представянето в социални мрежи

Найден Коев …………………………………………………….… 472