Въздействието на международните цени на зърно върху българския зърнен пазар

By nastev.alexander, 2016-04-20

OblojkaZyrnenPazarИздателски данни…

За автора…

Описание…

Съдържание…

Свали пълния текст на книгата тук…

Книгата в Националния регистър на издадените книги…


Издателски данни:

Въздействието на международните цени на зърно върху българския зърнен пазар

изследвания и анализи

Първо издание

София, 2014

Автор: Антон Симеонов Костадинов

Печатно издание: ISBN 978-619-7209-07-5

Електронно издание: ISBN 978-619-7209-08-2


За автора:

 


Описание:

Фокусът на изследването ще бъде съсредоточен върху измененията на
световните цени на зърно под влияние на група фактори, и конкретно влиянието им
върху българския пазар. Към конкретната група фактори, които в комплекс оказват
влияние в най–голяма степен върху цената на зърното, бяха добавени нови със
значително влияние.

 


Съдържание:

Актуалност 9
I. Фактори, формиращи динамиката на цената на зърното 15
1. Основни характеристики на световния пазар на зърно 18
2. Значими фактори, определящи динамиката на цените на зърното 21
2.1. Прекомерното спекулиране – фактор, формиращ динамиката на стоковите фючърсни
пазари на зърно 21
2.2. Влиянието на климатичните промени върху предлагането на световния пазар на зърно 25
2.3. Особености на политическият фактор, като механизъм за влияние върху пазара на зърно 29
2.4. Политики за стимулиране производството на биогорива 59
2.5. Потреблението на зърно като фактор, определящ динамиката на световните цени 64
II. Фактори на търсенето и предлагането, формиращи цените на зърното в България 69
1. Характеристики на пазара на зърно в България 69
1.1.Техническа инфраструктура като определящ фактор, при търговията със зърно 70
1.2. Агротехнически изисквания 72
1.3.Търговия със селскостопански стоки 73
1.4.Влияние на Общата селскостопанска политика на ЕС върху пазара на зърно в България 74
1.5. Механизми за пазарна подкрепа по сектори – интервенция на пазара на зърно 75
1.6. Фактори на предлагането от Черноморския регион, влияещи върху цената на зърното в
България 78
2. Въздействие на факторите на влияние върху цената на зърното в България 83
2.1. Влияние на международните пазари върху цените на зърно в България 84
2.2.Цени на петрола и факторите за производство като детерминанти на динамиката на пазара
на зърно 87
2.3. Корелация с цените на биогорива 92
2.4. Климатичните промени 93
2.5.Корелация на цените на зърното в България с цените от Черноморския регион 94
2.6.Фактори на търсенето, влияещи върху формирането на цените на зърното в България 97
Заключение 103
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 108